top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops en lessen aangeboden door Crea Fabrica + Crea Mova. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en zijn te vinden op de internetsite www.crea-fabrica-mova.be

Door het inschrijven voor een activiteit geeft de deelnemer te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Crea Fabrica + Mova behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen na afloop van de activiteit.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet erkend door Crea Fabrica of Mova. 

 

2. Inschrijving

De inschrijving voor een workshop is pas definitief na ontvangst van het volledige inschrijfgeld en bevestiging van deelname door de organisator. Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij over-inschrijving behoudt de organisator zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.

3. Betaling

Het inschrijfgeld voor een workshop dient voor aanvang van de workshop volledig te worden voldaan. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, kan de organisator besluiten om de inschrijving te annuleren. Eventuele annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

-Annulering door de deelnemer:

Bij annulering van deelname aan een workshop worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de workshop: annuleringskost 10% van het inschrijfgeld

Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de workshop: 50% van het inschrijfgeld

Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop: 100% van het inschrijfgeld

-Annulering door de organisator:

De organisator behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren bij onvoldoende deelnemers of bij overmacht. In dat geval zal het volledige inschrijfgeld worden terugbetaald aan de deelnemer. De organisator kan er ook voor kiezen om de deelnemer de mogelijkheid te bieden om een workshop op een later tijdstip te volgen. In dat geval zal het inschrijfgeld worden doorgeschoven naar de nieuwe datum.

 

4. Prijzen

De vermelde prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten en onjuistheden. Crea Fabrica + Mova is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Alle prijzen op de website zijn weergegeven in Euro's en zijn inclusief BTW.

 

5. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen voor onze activiteiten zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld in de aanbieding. Wanneer u een vrijblijvende aanbieding accepteert, behoudt Crea Fabrica/Mova zich het recht voor om de aanbieding binnen 2 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen van Crea Fabrica/Mova zijn pas bindend nadat ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Crea Fabrica/Mova gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Indien het voor u duidelijk had moeten zijn dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte, kan Crea Fabrica/Mova niet aan de aanbieding worden gehouden.

Aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen tussen u en Crea Fabrica/Mova

6. Aansprakelijkheid

De organisator is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of persoonlijk letsel van de deelnemer tijdens de workshop. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering.

-Gebruik van materialen:

De deelnemer is verplicht om tijdens de activiteit zorgvuldig om te gaan met de materialen en gereedschappen die ter beschikking worden gesteld. Eventuele schade aan deze materialen en gereedschappen door onzorgvuldig gebruik of opzet zal worden verhaald op de deelnemer.

 

7. Intellectuele eigendom

De deelnemer verklaart bij deelname aan een activiteit dat de door de organisator verstrekte informatie en/of materialen uitsluitend voor eigen gebruik zijn en niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, gepubliceerd of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator.

Indien de deelnemer zich niet houdt aan deze bepaling en de informatie en/of materialen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator aan derden ter beschikking stelt, kan de organisator gerechtelijke stappen ondernemen en heeft hij recht op schadevergoeding. De deelnemer vrijwaart de organisator voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het onrechtmatig gebruik van de informatie en/of materialen door de deelnemer. De organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van toekomstige activiteiten.

 

8. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de deelnemer en de organisator is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

 

9. Gebruik van foto's

Tijdens de workshop kunnen er foto's worden gemaakt van de deelnemers en het werk van de deelnemers. Deze foto's kunnen door de organisator worden gebruikt voor promotionele doeleinden, zoals op de website of op sociale media. Voor aanvang van de activiteit zal de organisator schriftelijk toestemming vragen voor het nemen en gebruik maken van het fotomateriaal. De deelnemer kan zelf kiezen of zij/hij hier al dan niet mee akkoord gaat. 

Indien de deelnemer minderjarig is zal de toestemming aan een van de ouders gevraagd worden.

De deelnemer kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn of haar foto's voor deze doeleinden. Indien de deelnemer niet akkoord gaat met het gebruik van zijn of haar foto's, dient hij of zij dit schriftelijk aan de organisator door te geven voor aanvang van de activiteit. De organisator zal in dat geval geen foto's maken van de desbetreffende deelnemer en zijn of haar werk. De deelnemer blijft echter wel verantwoordelijk voor eventuele schendingen van de privacy rechten van derden op zijn of haar werk.

 

10. Gegevensbeheer

Door het plaatsen van een bestelling bij Crea Fabrica/Mova worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Crea Fabrica/Mova. Crea Fabrica zal uw gegevens nooit verstrekken aan derden. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze internetsite en dragen zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

In sommige gevallen maakt Crea Fabrica/Mova gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies hoe u uzelf kunt verwijderen van deze lijst, mocht u dat wensen.

 

11. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Crea Fabrica/Mova en u komt tot stand nadat een opdracht tot bestelling door Crea Fabrica/Mova op haalbaarheid is beoordeeld.

Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Crea Fabrica/Mova langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Crea Fabrica/Mova passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zal Crea Fabrica/Mova daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Crea Fabrica/Mova kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Crea Fabrica/Mova op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

12. Klachten

Klachten over de dienstverlening van de organisator dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk of per e-mail te worden gemeld aan de organisator. De organisator zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk of per e-mail reageren en proberen de klacht naar tevredenheid van de tegenpartij op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn/haar betalingsverplichtingen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard door de organisator of door een onafhankelijke derde partij, zal de organisator de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen.  
 

13. Extra toevoegingen voor de bewegingslessen

Aansprakelijkheid

Deelname aan de bewegingslessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

De aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of letsel aan de deelnemer tijdens of als gevolg van de bewegingslessen.

 

14. Samenwerken met bedrijven 

Voor bedrijven geldt dat betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum dienen te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling behoudt de dienstverlener zich het recht voor om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, zal de dienstverlener herinneringskosten in rekening brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


 

Identiteit van Crea Fabrica- Crea Mova

 

Alexandra Carion

handelend onder de naam: Crea Fabrica of Crea Mova

Vestigingsadres:

Schootstraat 24

3550 Heusden-Zolder

België

Gsm: 0032497648388

E-mailadres: info@crea-fabrica-mova.be

BTW-identificatienummer: BE0797.302.188

IBAN: BE83 7370 6641 3115

bottom of page